Placeholder

Банкови документи

Отпечатване на всички видове банкови бланки и формуляри 

Виж повече »

Placeholder

Каса и счетоводство

Отпечатване на всички видове приходни и разходни ордери, квитанции, нареждания, отчети, касови книги

Виж повече »

Placeholder

Транспортна дейност

Отпечатване на всички видове транспортни документи - пътни листове, пътни книжки, товарителници, тир карнети, ЧМР, експедиционни бележки

Виж повече »


Placeholder

Стоково материални ценности

Печат на всички видове складови и стокови разписки, искане и други

Виж повече »

Placeholder

Обществено хранене

Печат на всики видове документи, свързани с общественото хранене - требване, искане, ведомости и други

Виж повече »

Placeholder

Личен състав

Печат на трудови и граждански договори, командировъчни, молби и заповеди за отпуск, удостоверения, трудови книжки и други

Виж повече »